Các thành viên của Nghị viện châu Âu đã xuất bản một bài báo, trong đó họ thể hiện, làm thế nào họ muốn điều tiết các loại tiền kỹ thuật số.
Nguồn: Tiếng vang BTC