Tuổi thọ hữu ích của ống kính mềm tối đa là một năm, Hơn nữa, thường chỉ có một phù hợp, tất cả phải được thực hiện cho tất cả các mắt. Bệnh nhân thường phải tự chịu chi phí hoàn hảo, trừ khi họ trẻ hơn 59 Năm: Tất cả các công ty bảo hiểm y tế theo luật định sau đó hoàn trả một khoản cố định. Đối với điều chỉnh đầu tiên của mọi người rơi vào giữa 100 hơn nữa 150 Euro một, cho một cặp ống kính ổn định kích thước tùy thuộc vào thiết kế và chất lượng 250 cho đến khi 350 Euro.