Một ủy ban của Nghị viện châu Âu đã đệ trình một đề xuất mới, mà bạn muốn ngăn chặn cái gọi là geoblocking, trong số những thứ khác cho tiền tệ kỹ thuật số.
Nguồn: Tiếng vang BTC