Không có nhiều thông tin về dự án Ethereum Enterprise. Ngoại trừ, có những công ty rất lớn về CNTT- và tài chính kết nối và cũng sẽ tốt cho mạng Ethereum công cộng. Nó sẽ là một lời nói dối, nói vào thời điểm này, Tôi có thể nói rất nhiều về Ethereum Enterprise. Dự án là, bằng cách nào đó, trong vài tháng nay…

Chi tiết